Quy định mới về thu hồi, cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải, phù hiệu xe hiệu lực 1/6/2024

Quy định mới về thu hồi, cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải, phù hiệu xe hiệu lực 1/6/2024

Ngày 16/4/2024, Chính phủ ban hành Nghị định 41/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe.

Trong đó có 1 số điểm nổi bật liên quan đến giấy phép kinh doanh vận tải và phù hiệu xe như sau:

I- QUY ĐỊNH VỀ THU HỒI GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI  VÀ PHÙ HIỆU XE

1. CÁC TRƯỜNG HỢP THU HỒI GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI:

Nghị định 41/2024/NĐ đã  thêm 2 trường hợp bị thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải không thời hạn So với trước kia. Cụ thể từ 01/06/2024 thì doanh nghiệp bị vi phạm 1 trong  6 trường hợp sau sẽ bị thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải:

 • 1. Cung cấp bản sao không đúng với bản chính hoặc thông tin sai lệch trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh;
 • 2. Không kinh doanh vận tải toàn bộ các loại hình ghi trên Giấy phép kinh doanh trong thời hạn từ 06 tháng trở lên, kể từ ngày được cấp Giấy phép kinh doanh hoặc ngừng kinh doanh vận tải toàn bộ các loại hình ghi trên Giấy phép kinh doanh trong thời gian 06 tháng liên tục trở lên;
 • 3. Chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật hoặc theo đề nghị của đơn vị kinh doanh vận tải;
 • 4. Sửa chữa hoặc làm sai lệch dữ liệu hình ảnh từ camera lắp trên xe trước, trong và sau khi truyền dữ liệu;
 • 5. Không chấp hành quyết định thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô của cơ quan có thẩm quyền;
 • 6. Trong thời gian 01 tháng, có từ 30% trở lên số phương tiện của đơn vị bị xử lý vi phạm thu hồi, bị tước phù hiệu, biển hiệu.
2. CÁC TRƯỜNG HỢP THU HỒI PHÙ HIỆU XE:

Theo quy định tại khoản 10 điều 22 nghị định 10/2020/NĐ-CP thì phù hiệu xe bị thu hồi trong 3 trường hợp sau đây:

 • 1. Thu hồi phù hiệu, biển hiệu đối với tất cả phương tiện của đơn vị kinh doanh vận tải khi đơn vị kinh doanh vận tải bị cơ quan có thẩm quyền áp dụng hình thức xử phạt tước quyền sử dụng Giấy phép kinh doanh vận tải;
 • 2. Thu hồi phù hiệu, biển hiệu của phương tiện vi phạm đối với trường hợp khi trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của mỗi phương tiện trong 01 tháng cho thấy có từ 05 lần vi phạm tốc độ/1000 km xe chạy (không tính các trường hợp vi phạm tốc độ từ 05 km/h trở xuống);
 • 3. Thu hồi phù hiệu của các xe ô tô kinh doanh vận tải theo tuyến cố định khi doanh nghiệp, hợp tác xã không hoạt động kinh doanh vận tải trên tuyến trong thời gian 60 ngày liên tục.

II- QUY ĐỊNH VỀ THỜI HẠN NỘP LẠI GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI VÀ PHÙ HIỆU KHI VI PHẠM

1. THỜI HẠN NỘP LẠI GIẤY TỜ BỊ THU HỒI

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành quyết định thu hồi, đơn vị kinh doanh vận tải phải nộp lại Giấy phép kinh doanh và phù hiệu cho cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh, đồng thời dừng hoạt động kinh doanh vận tải theo quyết định thu hồi.

2. QUY ĐỊNH VỀ CẤP LẠI GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI VÀ PHÙ HIỆU TRONG TRƯỜNG HỢP BỊ THU HỒI
 • GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI

Trường hợp đơn vị kinh doanh vận tải nộp lại Giấy phép kinh doanh  trong vòng 10 ngày kể từ ngày ra quyết định thu hồi: cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh chỉ cấp lại Giấy phép kinh doanh sau thời gian 30 ngày kể từ ngày đơn vị kinh doanh vận tải nộp lại đủ Giấy phép kinh doanh

Trường hợp quá thời hạn 10 ngày nêu trên mà đơn vị kinh doanh vận tải không nộp lại giấy phép kinh doanh vận tải hoặc phù hiệu xe:  Sở Giao thông vận tải chỉ cấp lại Giấy phép kinh doanh sau thời gian 45 ngày kể từ ngày đơn vị kinh doanh vận tải nộp lại đủ Giấy phép kinh doanh và phù hiệu, biển hiệu theo quyết định thu hồi.”.

 • PHÙ HIỆU XE

Trường hợp đơn vị kinh doanh vận tải nộp lại phù hiệu, biển hiệu  trong vòng 10 ngày kể từ ngày ra quyết định thu hồi: cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh chỉ cấp lại Giấy phép kinh doanh sau thời gian 30 ngày (60 ngày đối với trường hợp vi phạm lần thứ 2 trong thời gian 06 tháng liên tục) kể từ ngày đơn vị kinh doanh vận tải nộp lại  phù hiệu  xe.

Trường hợp quá thời hạn 10 ngày nêu trên mà đơn vị kinh doanh vận tải không nộp lại giấy phép kinh doanh vận tải hoặc phù hiệu xe: Sở Giao thông vận tải chỉ cấp mới, cấp lại phù hiệu, biển hiệu sau thời gian 45 ngày (90 ngày đối với trường hợp vi phạm lần thứ 2 trong thời gian 06 tháng liên tục) kể từ ngày đơn vị kinh doanh vận tải nộp đủ phù hiệu theo quyết định thu hồi;

3. LƯU Ý THỜI GIAN CẤP MỚI,CẤP LẠI ĐỐI VỚI GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI, PHÙ HIỆU XE BỊ THU HỒI VỚI LÝ DO BỊ MẤT

Trường hợp sau khi có quyết định thu hồi phù hiệu, biến hiệu mà đơn vị kinh doanh vận tải xin cấp mới, cấp lại phù hiệu, biển hiệu với lý do bị mất thì trong thời gian 60 ngày kể từ ngày nhận được văn bản của đơn vị kinh doanh vận tải, Sở Giao thông vận tải không thực hiện cấp mới, cấp lại phù hiệu, biển hiệu.

  Translate »