Báo cáo tình hình kinh doanh rượu

1. KINH DOANH LOẠI RƯỢU NÀO PHẢI NỘP BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH DOANH RƯỢU?

Theo nghị định 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020. Sửa đối Nghị định số: 105/2017/NĐ-Cp ngày 14 tháng 09 năm 2017 có quy định doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất rượu hàng năm phải nộp báo cáo như sau:

  • Đối với rượu có độ cồn từ 5,5 độ trở lên: trước ngày 20 tháng 01 hằng năm, thương nhân sản xuất rượu công nghiệp, thương nhân sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu, thương nhân bán lẻ rượu, có trách nhiệm gửi báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh rượu năm trước của đơn vị mình về cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép theo Mẫu số 08, Mẫu số 09.
  • Đối với thương nhân bán lẻ rượu tiêu dùng tại chỗ và kinh doanh rượu có độ cồn dưới 5,5 độ: Luật không có quy định doanh nghiệp phải nộp báo cáo.
báo cáo tình hình kinh doanh rượu

2. NƠI NHẬN BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH DOANH RƯỢU:

Địa chỉ : Văn phòng Bộ Công Thương – Số 25 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

3. HÌNH THỨC NỘP BÁO CÁO:

Doanh nghiệp có thể nộp bằng 2 hình thức (qua bưu điện hoặc trực tiếp)

  • Gửi thư qua bưu điện: Doanh nghiệp nộp 01 bản đến Bộ Công Thương, Sở Công Thương –

 Lưu ý: Giữ lại vận đơn đã gửi thư để làm bằng chứng đã nộp báo cáo khi bị kiểm tra.

  • Nộp trực tiếp: Doanh nghiệp có thể nộp trực tiếp tại Bộ Công Thương, Sở Công Thương, UBND Quận, Huyện.

Lưu ý:  Doanh nghiệp cần in 02, 01 bản cơ quan quản lý sẽ lưu lại, 01 bản sẽ được cơ quan tiếp nhận và đóng dấu trả lại doanh nghiệp.

Mẫu số 08

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
—————

…….. ngày…. tháng….. năm… ……

BÁO CÁO

Tình hình sản xuất  rượu năm . .. ………

Kính gửi:……………………………

  1. Tên thương hiệu:…………………………………………. ………………………………………….
  2. Địa chỉ trụ sở chính:……….. Điện thoại:……….. . Số fax:…………………
  3. Giấy phép sản xuất rượu số……… do………… cấp ngày…. tháng… năm…. Giấy phép sản xuất rượu sửa đổi, bổ sung hoặc cấp lại (nếu có) số………. do…….. cấp ngày…. tháng….. năm……..
STTTÌNH HÌNH SẢN XUẤT
Loại rượu chủCông cụ thiết kế (lít/năm)Sản phẩm sản xuất (lít)So với năm trước (%)Sản phẩm sản xuất dự kiến ​​năm tiếp theo (lít)mở rộng số đầu tư (nghìn đồng )
1
2
TỔ NG CỘNG
 STTTÌNH HÌNH TIÊU THỤ
Loại rượu chủSản phẩm tiêu thụ (lít)So với năm trước  (%)                             Sản phẩm tiêu thụ dự phòng năm tiếp theo (lít)Ghi chú
1
2
…..
TỔ NG CỘNG
NGƯỜI LẬP BIỂU
(K ý , ghi r õ họ tên)
NGƯ Ờ I ĐẠ DI Ệ N THEO PHÁP LU Ậ (K ý , ghi r õ họ tên, đóng dâu (n ế u có))

Mẫu số 09

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
—————

…….. ngày…. tháng….. năm… ……

BÁO CÁO

Hình phân phân số rư ợ u/ người buôn rư ợ u/bán l ẻ rư ợ u năm ……..

Kính gửi:………..

Tên thương hiệu:…………………………………………. ……………………………..

Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………. …………………………

Điện thoại:……………………………. ………… Số fax:………………………………

Giấy phép phân phối rượu/bán rượu/bán rượu số:…………. do……….. cấp ngày.. … tháng…. năm…..

Giấy phép phân phối rượu/bán rượu/bán rượu sửa đổi, bổ sung hoặc cấp lại (nếu có):…….. do……….. cấp ngày. ….. tháng…. năm……..

(Tùy chọn loại hình phân phối rượu/bán rượu/bán rượu, thương nhân chọn các bảng tương ứng dưới đây để điền thông tin)

  1. ĐỐI CỘNG HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI RƯỢU/BÁN BUÔN RƯỢU
STTTên nhà cung cấpĐịa chỉ chính của nhà cung cấpRượu tênXuất xứRượu không có nồng độSố lượng m a (lít)Tổng giá trị mua (nghìn đồng)
1
2
….
TỔNG CỘ NG
  1. Tình hình bán ra
STTTên khách hàngĐịa chỉ trụ sở chính của khách hàngRượu tênXuất xứRượu không có nồng độSố lượ ng bán ( ít)Tổng giá trị bán (nghìn đồng)
1
2
TỔ NG CỘNG
  1. ĐỐI CỘNG HOẠT ĐỘNG BÁN LẺ RƯỢU
STTTên nhà cung cấpCung cấp địa chỉ trụ sở chínhRượu tênRượu không có cồnMua trong nămBán trong năm
Số lượ ng (lít)Tổng giá trị (nghìn đồng)Số lượng (lít)Tổng giá trị(nghìn đồng)
1
2
TỔ NG CỘNG
NGƯỜI LẬP BIỂU
(K ý , ghi r õ họ tên)
NGƯ Ờ I ĐẠ DI Ệ N THEO PHÁP LU Ậ (K ý , ghi r õ họ tên, đóng dâu (n ế u có))
Translate »